Kelayakan

 

Akta EIS

Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 meliputi semua pekerja yang:


 
 • Warganegara Malaysia/ pemastautin tetap/ penduduk sementara
 • Berumur 18-60
 • Bekerja dalam sektor swasta dan mencarum kepada SIP
 • Berkhidmat berasaskan kontrak perkhidmatan (contract of service)

 

Faedah

Orang Berinsurans (OB) layak menerima faedah SIP sekiranya:


 
 • Memohon dalam tempoh 60 hari dari tarikh kehilangan pekerjaan
 • Memenuhi syarat kelayakan caruman (CQC) contoh Mempunyai bilangan caruman yang mencukupi
 • Tidak bekerja mengikut definisi kehilangan pekerjaan di bawah Akta SIP

 

Kehilangan pekerjaan berlaku sekiranya kontrak perkhidmatan Orang Berinsurans (OB) telah ditamatkan atau menjadi tidak sah. Ini termasuk:


 
 • Pemberhentian kerja biasa
 • VSS/MSS (skim pemisahan sukarela/persefahaman bersama)
 • Penutupan tempat kerja kerana bencana alam (force majeure)
 • Bankrap atau penutupan perniagaan
 • Pembuangan kerja secara konstruktif
 • Peletakan jawatan disebabkan gangguan seksual atau ugutan di tempat kerja
 • Perletakan jawatan apabila diarah melaksanakan kerja di luar skop yang membahayakan keselamatan

 

Berikut adalah bukan kehilangan pekerjaan:


 
 • Pembuangan akibat salah laku pekerja
 • Peletakan jawatan secara sukarela
 • Persaraan
 • Tamat tempoh kontrak perkhidmatan (termasuk tanpa terma atau penyiapan kerja)