Latihan Vokasional

 

Latihan Vokasional

SIP menyediakan latihan vokasional dengan tujuan untuk melatih semula dan meningkatkan kemahiran tenaga kerja. Orang Berinsurans (OB) yang berminat untuk mengikuti latihan boleh mendapatkan nasihat daripada Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan (ESO). Yuran latihan dibayar terus kepada penyedia latihan, manakala penerima latihan yang layak boleh menerima insentif kewangan.


 
earlyallowance
Fi Latihan (TF)
  • Penerima EMP yang layak boleh dirujuk mengikuti latihan kemahiran vokasional setelah mendapatkan nasihat daripada ESO
  • Fi latihan adalah sebanyak RM4,000 yang ditanggung oleh SIP

 
allowance
Elaun Latihan (TA)
  • Insentif yang dibayar pada kadar harian sebanyak RM10-20 berdasarkan gaji yang diterimanya
  • OB hendaklah menghadiri sesi latihan bagi melayakkan bayaran

Latihan Vokasional

SIP menyediakan latihan vokasional dengan tujuan untuk melatih semula dan meningkatkan kemahiran tenaga kerja. Orang Berinsurans (OB) yang berminat untuk mengikuti latihan boleh mendapatkan nasihat daripada Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan (ESO). Yuran latihan dibayar terus kepada penyedia latihan, manakala penerima latihan yang layak boleh menerima insentif kewangan.

earlyallowance
Fi Latihan (TF)
  • Penerima EMP yang layak boleh dirujuk mengikuti latihan kemahiran vokasional setelah mendapatkan nasihat daripada ESO
  • Fi latihan adalah sebanyak RM4,000 yang ditanggung oleh SIP
allowance
Elaun Latihan (TA)
  • Insentif yang dibayar pada kadar harian sebanyak RM10-20 berdasarkan gaji yang diterimanya
  • OB hendaklah menghadiri sesi latihan bagi melayakkan bayaran